Koulutukset

Tarjoamme koulutuksia seuraavista aiheista

  • Arvot
  • Eettisyys
  • Ihmisoikeudet
  • Vastuullisuus
  • Tasa-arvo

Luentomalli:

Arvot, ideaalit ja muutos – arvot työvälineiksi

Koetko tarvetta keskustelukulttuurin parantamiselle työyhteisössäsi?  Miksi arvokysymykset luovat helposti vastakkainasettelua?

Tiedeagentuurin asiantuntijat ovat tutkineet arvoihin ja oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Tämä vuorovaikutuksellinen koulutus auttaa sinua ja tiimiäsi ymmärtämään yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyön pohjalla vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat muun muassa arvojen ja ihmisoikeuksien sosiaalinen rakentuminen. Arvojen ja oikeuksien ymmärtäminen antaa työkaluja niin oman työn kuin yhteistyön kehittämiseen päätöksenteon prosesseissa.

Koulutuksen avulla opitte luomaan entistä rakentavampaa keskustelukulttuuria. Tietoisuus arvoista, arvoihin vaikuttamisesta sekä muutoksen mahdollistamisesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä lisääntyy.

Koulutus koostetaan tarpeidenne mukaan mm. näistä osa-alueista:

  •  Ihmisoikeudet eivät ole syntyneet tyhjiössä – ne ovat historiallisen ja sosiaalisen kontekstin muokkaamia. Myös arvot ovat sosiaalisesti rakentuneita ja vaikuttavat ihmisoikeuksien muutoksiin. 
  • Miten arvoista ja ideaaleista saadaan hyödyllisiä työvälineitä? Miten arvojen muutosta edesautetaan?
  • Miten ihmisoikeudet heijastelevat arvojen muuttumista? Kansainväliset ihmisoikeussopimukset luovat velvoitteita, jotka vaikuttavat myös Suomessa kuntatasolla.
  • Käymme läpi nykyisten ihmisoikeusvelvoitteiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä sekä ihmisoikeussopimusten roolia kunnanvaltuustojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä.
  • Moninaisuuden takaaminen työpaikoilla – onko anonyymi rekrytointi ratkaisu? Emme käsittele moninaisuutta irrallisena asiana, jota jokaisen toimijan tulisi suorittaa, vaan tarkastelemme sitä ihmisoikeuskentän arvojatkumona, jota jokainen voi oppia ymmärtämään. 

Koulutus pohjaa Sitran osarahoittamaan Arvot, ideaalit ja muutos -hankkeeseen, jonka on toteuttanut Tiedeagentuurin omistajayhdistys Allegra Lab Helsinki ry. Raportti hankkeesta löytyy täältä. Kouluttajina toimivat raportin kirjoittajat Miia Halme-Tuomisaari & Alina Rapin

"Haluamme luoda tilanteita, joissa arvoista puhutaan tiedosta ja tutkimuksesta käsin, ei tunnelatauksella."

Tiedeagentuuri

Kevään 2021 koulutukset myydään nyt. Ota yhteyttä oheisella lomakkeella, niin sovitaan koulutuksenne yksityiskohdista mahdollisimman pian!

" Koulutusmateriaali Arvot, ideaalit ja muutos -raportista oli todella asiantuntevaa, ajatuksia herättävää ja ajankohtaista. Voin suositella kouluttajia erittäin mielelläni."

Oulun kaupungin konsernihallinnon koordinaattori Tweet

OTA YHTEYTTÄ